Εξεταστική ύλη μαυρων ζωνών - Dan

KIHON TSUKI & KERI (ALL GRADES)

(1) Kette Junzuki

(2) Kette Gyakuzuki

(3) Kette Junzuki no Tsukomi

(4) Kette Gyakuzuki no Tsukomi

(5) Nagashizuki

(6) Jodan Mawashiger1

(7) Chudan Ushirogeri

(8) Surikomi Jodan Sokuto

RENRAKU WAZA – (ALL GRADES)

Hidari Hamni Gamae

IPPONME

OKURIASHI-URAKEN-CHUDAN—JODAN, GYAKUZUKI-CHUDAN, SURIKOMI-ASHI-BARAI-USHIROGERI, URAKEN- JODAN, GYAKUZUKI-CHUDAN, MIGI-MAWASHIGERI- GEDAN, HIDARI-MAWASHIGERI-CHUDAN.

NIHONME

TOBIKOMIZUKI-JODAN, GYAKUZUKI-CHUDAN, NAGASHIZUKI-JODAN, MAWATE-URAKEN-JODAN, GYAKUZUKI – CHUDAN, SURIKOMI-MAWASHIGERI-CHUDAN, UCHIASHI-BARAI, GYAKUZUKI-CHUDAN.

SANBONME

ZENSHINSHITE NAGASHIZUKI-JODAN, GYAKUZUKI-CHUDAN, SURIKOMI-MAEGERI-CHUDAN, (MAEGERI UKE) GYAKUZUKI-CHUDAN, HIDARI-HIZAGERI, MIGI-FURIUCHI-EMPI.
Obviously change for right stance. Migi Hamni Gamae.

SANBON GUMITE

Required for all grades up to 3rd Dan ( 4th and 5th Dan applicants will not do Sanbon Gumite)

Jodan Uke (2 & 3) Maegeri Uke (3 & 5)

OHYO/ KIHON/ IDORI/ TANTO/ TACHI

empty

SHODAN

NIDAN

SANDAN

YONDAN

GODAN (under 50yrs)

Ohyo Gumite

1 & 3

7 & 8

4 & 8

Any two

Any two

Kihon Gumite

2 & 4

6 & 7

5 & 10

Any two

Any two

Tanto Dori

none

1 & 3

4 & 8

5 & 6

Any two

Idori

none

none

3

5

Any two

Tachi Dori

none

none

none

1 & 5

Any two

SHODAN

NIDAN

SANDAN

YONDAN

GODAN (under 50yrs)

Ohyo Gumite

1 & 3

7 & 8

4 & 8

Any two

Any two

Kihon Gumite

2 & 4

6 & 7

5 & 10

Any two

Any two

SHODAN

NIDAN

SANDAN

YONDAN

GODAN (under 50yrs)

Tanto Dori

none

1 & 3

4 & 8

5 & 6

Any two

Idori

none

none

3

5

Any two

SHODAN

NIDAN

SANDAN

YONDAN

GODAN (under 50yrs)

Tachi Dori

none

none

none

1 & 5

Any two

GODAN (over 50 yrs)

will be awarded at Sensei Wick’s discretion

KATA

SHODAN

NIDAN

SANDAN

YONDAN

GODAN

Naihanchi, Seishan

Seishan,Niseishi + Pinan chosen on day

Seishan, Bassai + Pinan chosen on day

Jion + one advanced kata + Pinan chosen on the day

Any two – plus Pinan chosen on day

JIYU KUMITE AND WRITTEN TEST (all grades)

Details
All candidates must possess a valid WIKF Passport (Membership License) Juniors can grade for 1st & 2nd Dan only. Juniors taking 1st Dan may choose only one Ohyo Gumite, Kihon Gumite and Kata from the grading syllabus. Juniors taking 2nd Dan may choose as well only one Ohyo Gumite, Kihon Gumite, Kata and Tanto Dori. Juniors taking senior 2nd Dan or senior 3rd Dan must first complete the full senior 1st or 2nd Dan examination.

Requirements:

SHODAN: Regular practice as 1st kyu minimum 9 months

NIDAN: Regular practice as Shodan minimum 18 months

SANDAN: Regular practice as Nidan minimum 3 years

YONDAN: Regular practice as Sandan minimum 4 years

GODAN: Regular practice as Yondan minimum 5 years.

Sixth, Seventh and Eighth Dan grades are awarded at the discretion of Sensei Wicks following regular practice and when the respective minimum time in grade requirements of 6, 7, and 8 years are met.

Candidates must wear a clean white Gi, and bring sparring mitts, plus pen and paper for the written test.